Algemene voorwaarden Modutec B.V.

ARTIKEL 1. | DEFINITIES

In deze algemene voorwaarden worden de volgende termen, steeds met hoofdletter aangeduid, in de navolgende betekenis gebruikt.

 1. Modutec: Modutec B.V., de gebruiker van deze algemene voorwaarden, gevestigd aan Vogelkersberg 2-A, 3755 BN te Eemnes, ingeschreven in het Handelsregister onder KvK-nummer 60767928.
 2. Opdrachtgever: iedere natuurlijke of rechtspersoon met wie Modutec een Overeenkomst heeft gesloten of beoogt te sluiten.
 3. Consument: een Opdrachtgever, natuurlijke persoon, niet handelend in de uitoefening van een beroep of bedrijf.
 4. Partijen: Modutec en de Opdrachtgever gezamenlijk.
 5. Overeenkomst: iedere overeenkomst tussen Partijen, in het kader waarvan Modutec zich jegens de Opdrachtgever heeft verbonden tot het verrichten van Werkzaamheden.
 6. Werkzaamheden: de in het kader van de Overeenkomst door of namens Modutec te verrichten werkzaamheden, waaronder niet-limitatief bedoeld, begrepen kunnen zijn, het verhelpen van storingen of gebreken en het uitvoeren van analyses, e.e.a. met betrekking tot laadpunten en -installaties, alsook het installeren en onderhouden van laadpunten en -installaties.
 7. Schriftelijk: communicatie op schrift, communicatie per e-mail of enige andere wijze van communicatie die met het oog op de stand der techniek en de in het maatschappelijk verkeer geldende opvattingen hiermee gelijk kan worden gesteld.
ARTIKEL 2. | ALGEMENE BEPALINGEN
 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van Modutec en iedere Overeenkomst.
 2. Deze algemene voorwaarden zijn eveneens van toepassing op Overeenkomsten voor de uitvoering waarvan derden door Modutec worden betrokken.
 3. De toepasselijkheid van de eventuele algemene voorwaarden van de Opdrachtgever, onder welke benaming dan ook aangeduid, wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 4. Van het bepaalde in deze algemene voorwaarden kan uitsluitend uitdrukkelijk en Schriftelijk worden afgeweken. Indien en voor zover hetgeen Partijen uitdrukkelijk en Schriftelijk zijn overeengekomen, afwijkt van het bepaalde in deze algemene voorwaarden, geldt hetgeen Partijen uitdrukkelijk en Schriftelijk zijn overeengekomen.
 5. Vernietiging of nietigheid van een of meer van de bepalingen uit deze algemene voorwaarden of de Overeenkomst als zodanig, laat de geldigheid van de overige bedingen onverlet. In een voorkomend geval zijn Partijen verplicht in onderling overleg te treden teneinde een vervangende regeling te treffen ten aanzien van het aangetaste beding. Daarbij wordt zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht genomen.
ARTIKEL 3. | AANBOD EN TOTSTANDKOMING VAN OVEREENKOMSTEN
 1. Elk aanbod van Modutec (waaronder zijn offertes mede begrepen) is vrijblijvend, ook in geval daarin een termijn van aanvaarding is vermeld. Modutec kan zijn aanbod tot meteen, althans zo spoedig mogelijk na aanvaarding daarvan door de Opdrachtgever, nog herroepen.
 2. De Opdrachtgever kan geen rechten ontlenen aan een aanbod van Modutec dat een kennelijke fout of vergissing bevat. De Opdrachtgever kan voorts geen rechten ontlenen aan een aanbod van Modutec dat gebaseerd is op door de Opdrachtgever verstrekte onjuiste of onvolledige gegevens.
 3. Iedere Overeenkomst komt, onverminderd het bepaalde in lid 1, tot stand op het moment dat het aanbod van Modutec, op de eventueel daartoe door Modutec aangewezen wijze, door de Opdrachtgever is aanvaard. Indien de aanvaarding van de Opdrachtgever afwijkt van het aanbod van Modutec, komt de Overeenkomst niet conform deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij Modutec anders aangeeft.
 4. Indien de Opdrachtgever de Overeenkomst (mede) op naam van een andere natuurlijke of rechtspersoon sluit, verklaart hij door het aangaan van de Overeenkomst daartoe bevoegd te zijn. De Opdrachtgever is naast deze (rechts)persoon hoofdelijk aansprakelijk voor de nakoming van de verplichtingen uit die Overeenkomst.
ARTIKEL 4. | DERDEN
 1. Modutec is gerechtigd de uitvoering van de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk over te laten aan derden en aldus derden bij de uitvoering van de Overeenkomst te betrekken. Voor de uitvoering van Werkzaamheden zal Modutec dan ook mogelijk niet aan hem ondergeschikte zelfstandige hulppersonen inschakelen. Modutec is, behoudens voor zover de wet daaraan onder de gegeven omstandigheden van het geval dwingend in de weg staat, niet aansprakelijk voor fouten of tekortkomingen van eventueel door hem ingeschakelde niet-ondergeschikte zelfstandige hulppersonen.
 2. Onder geen beding aanvaardt Modutec enige aansprakelijkheid voor schade ontstaan als gevolg van fouten of tekortkomingen van derden met wie de Opdrachtgever zelf een Overeenkomst heeft gesloten, ook in geval dit op voordracht of advies van Modutec is gebeurd.
 3. Deze algemene voorwaarden zijn mede bedongen ten behoeve van de eventuele derden die Modutec bij de uitvoering van de Overeenkomst betrekt. Derhalve kunnen deze derden, voor zover het recht op nakoming van de bedingen naar hun aard of strekking niet uitsluitend voorbehouden kan zijn aan Modutec, jegens de Opdrachtgever een beroep doen op de bepalingen van deze algemene voorwaarden, als ware zij in plaats van Modutec, zelf partij bij de Overeenkomst.
 4. Het is mogelijk dat derden als bedoeld in lid 1 en die aldus in verband met de uitvoering van de Overeenkomst door Modutec worden ingeschakeld, hun aansprakelijkheid ter zake willen beperken. Modutec gaat ervan uit, en bedingt zo nodig bij deze, dat de met hem gesloten Overeenkomst de bevoegdheid inhoudt om een dergelijke aansprakelijkheidsbeperking mede namens de Opdrachtgever te aanvaarden.
ARTIKEL 5. | TERMIJNEN
 1. De eventuele uitvoerings- en opleveringstermijnen waartoe Modutec zich jegens de Opdrachtgever heeft verbonden, zijn slechts indicatieve, niet-fatale termijnen. Voor de nakoming van deze termijnen is Modutec mogelijk mede afhankelijk van de Opdrachtgever en/of derden. Indien de niet-tijdige nakoming het gevolg is van een niet aan Modutec toerekenbare omstandigheid, oftewel overmacht in de zin van artikel 11, worden de verplichtingen van Modutec opgeschort voor de duur van de overmachtsituatie. Het bepaalde in het overige van artikel 11 vindt in zodanig geval overeenkomstige toepassing. 
 2. Indien de niet-tijdige nakoming het gevolg is van een wél aan Modutec toerekenbare omstandigheid, treedt het verzuim van Modutec niet eerder in dan nadat de Opdrachtgever Modutec Schriftelijk in gebreke heeft gesteld, in welke ingebrekestelling een redelijke termijn voor de nakoming is vermeld, en Modutec na het verstrijken van de laatstbedoelde termijn nog steeds met de nakoming in gebreke is.
 3. Indien Modutec voor de uitvoering van de Overeenkomst afhankelijk is van door de Opdrachtgever te verstrekken gegevens of anderszins te verrichten inspanningen, en deze gegevens niet tijdig worden aangeleverd c.q. deze inspanningen niet tijdig worden verricht, is Modutec gerechtigd de uitvoering c.q. oplevering op te schorten voor de duur van de vertraging.
 4. Verzuim van Modutec als gevolg van een aan Modutec toe te rekenen omstandigheid, e.e.a. zoals bedoeld in lid 2, biedt de Opdrachtgever recht op ontbinding van dat gedeelte van de Overeenkomst waarop het verzuim betrekking heeft, doch nimmer recht op aanvullende schadevergoeding.
ARTIKEL 6. | VERPLICHTINGEN VAN DE OPDRACHTGEVER & UITVOERING VAN WERKZAAMHEDEN
 1. De Opdrachtgever dient alle informatie die voor de opzet en uitvoering van de Werkzaamheden redelijkerwijs relevant is, tijdig, juist en volledig aan Modutec te verstrekken. Voorts dient de Opdrachtgever Modutec steeds alle voor de uitvoering van de Overeenkomst vereiste medewerking te verlenen. De Opdrachtgever neemt alle redelijke maatregelen om de uitvoering van de Overeenkomst te optimaliseren. De Opdrachtgever is bovendien gehouden Modutec zo spoedig mogelijk mededeling te doen van alle feiten en omstandigheden die zich al dan niet na totstandkoming van de Overeenkomst openbaren en waarvan redelijkerwijs kenbaar is dat die feiten of omstandigheden van invloed zijn op de tijdige en/of deugdelijke uitvoering van de Overeenkomst.
 2. De Opdrachtgever dient zorg te dragen voor een juiste en tijdige uitvoering van alle inrichtingen, voorzieningen en andere voorwaarden die noodzakelijk zijn voor een deugdelijke uitvoering van de Werkzaamheden. Voorts dient de Opdrachtgever, voor zover gelet op de aard van de Werkzaamheden relevant, er voor eigen rekening en risico voor zorg te dragen dat:
  • de door Modutec tewerkgestelde personen binnen het daartoe overeengekomen tijdsbestek tot de plaats van uitvoering toegang verkrijgen teneinde de Werkzaamheden binnen dat tijdsbestek uit te voeren;
  • de door Modutec tewerkgestelde personen vrij van netspanning kunnen werken;
  • voldoende gelegenheid is voor de aanvoer, opslag en/of afvoer van zaken die bij de uitvoering van de Overeenkomst worden gebruikt c.q. verwerkt, waaronder mede begrepen apparaten, gereedschappen, andere hulpmiddelen en in verband met de uitvoering van de Overeenkomst te installeren of anderszins te verwerken zaken;
  • de ruimte waar de Werkzaamheden worden verricht daarvoor voldoende toegankelijk is en dat aldaar geen werkzaamheden worden verricht door derden, anders dan met instemming van Modutec;
  • de toegangswegen tot de plaats van uitvoering geschikt zijn voor het transport van alle voor de uitvoering van de Werkzaamheden benodigde zaken;
  • de door Modutec tewerkgestelde personen op en bij de locatie van uitvoering van de Werkzaamheden de kosteloze beschikking hebben over elektriciteit en andere in redelijkheid benodigde faciliteiten;
  • alle in redelijkheid van de Opdrachtgever te verlangen veiligheids- en voorzorgsmaatregelen zijn getroffen en gedurende de uitvoering van de Werkzaamheden worden gehandhaafd, alsmede dat alle maatregelen zijn getroffen en worden gehandhaafd teneinde aan de toepasselijke wettelijke en andere overheidsvoorschriften te voldoen;
  • de Opdrachtgever tijdig beschikt over de eventueel voor de Werkzaamheden benodigde vergunningen en goedkeuringen van derden, alsmede over de door de Opdrachtgever in het kader van de uitvoering van de Werkzaamheden te verschaffen overige gegevens;
  • de Opdrachtgever de eventueel overige uitdrukkelijk door Modutec gegeven instructies deugdelijk opvolgt, zoals bijvoorbeeld het afzetten van parkeervakken.
 3. Indien de Opdrachtgever tekortschiet in de nakoming van zijn verplichtingen als bedoeld in de voorgaande leden, is Modutec, onverminderd het bepaalde in artikel 12, gerechtigd de eventuele vertragings-/wachturen en eventueel extra te maken kosten en geleden schade door te berekenen aan de Opdrachtgever. In geval de Werkzaamheden worden opgeschort conform het bepaalde in artikel 12 en de uitvoering daarvan alsnog buiten kantoortijd of in weekenden plaatsvindt, worden de Werkzaamheden verricht tegen betaling van de daartoe gebruikelijke door Modutec gehanteerde toeslag, bovenop de reguliere prijs van de Werkzaamheden en de bedoelde vertragings-/wachturen en eventueel extra te maken kosten en geleden schade.
ARTIKEL 7. | MEERWERK

De Overeenkomst omvat uitsluitend de prestaties die uitdrukkelijk en Schriftelijk tussen Partijen zijn overeengekomen. Modutec is, onverminderd de mogelijkheid van Partijen om aanvullende afspraken te maken, nimmer gehouden prestaties te verrichten die zich buiten de inhoud of omvang begeven van hetgeen uitdrukkelijk en Schriftelijk tussen Partijen is overeengekomen. Indien Partijen overeenkomen dat Modutec prestaties verricht die zich buiten de inhoud of omvang van de Overeenkomst begeven (meerwerk), worden deze prestaties aan de Opdrachtgever doorberekend tegen het gebruikelijke daarvoor door Modutec gehanteerde uurtarief.

ARTIKEL 8. | ANNULERING VAN DE OVEREENKOMST

Indien de Opdrachtgever overgaat tot tussentijdse annulering van de Overeenkomst, is Modutec gerechtigd vergoeding te vorderen van de winstderving ten gevolge van de annulering ontstaan. Deze vergoeding betreft het bedrag waarop Modutec tevens aanspraak had gemaakt in geval de Overeenkomst op reguliere wijze was geëindigd. Vorenstaande laat de dwingende wettelijke rechten van Consumenten onverlet.

ARTIKEL 9. | ONDERHOUDSCONTRACTEN
 1. Een onderhoudscontract voorziet, afhankelijk van hetgeen ter zake uitdrukkelijk en Schriftelijk is overeengekomen, in eenmaal per jaar preventief onderhoud ten aanzien van de in het contract gespecificeerde zaak en het verhelpen van storingen met betrekking tot deze zaak, op afroep van de Opdrachtgever. Storingsmeldingen worden, tenzij uitdrukkelijk en Schriftelijk anders is overeengekomen, opgevolgd binnen twee werkdagen na ontvangst van de melding, met dien verstande dat het bepaalde in artikel 5 overeenkomstige toepassing vindt.
 2. Tenzij uitdrukkelijk en Schriftelijk anders is overeengekomen, wordt het onderhoudscontract aangegaan voor een bepaalde looptijd van 12 maanden. 
 3. Na verstrijken van de bepaalde looptijd als bedoeld in het vorige lid, wordt het onderhoudscontract steeds stilzwijgend verlengd voor opnieuw 12 maanden, tenzij het onderhoudscontract tijdig is opgezegd conform het bepaalde in het volgende lid. In afwijking van de vorige zin komt een onderhoudscontract aangegaan met een Consument, uitsluitend voor stilzwijgende verlenging voor onbepaalde tijd in aanmerking.
 4. Het onderhoudscontract eindigt door opzegging per e-mail met inachtneming van een opzegtermijn van drie maanden, doch nimmer eerder dan dat de bepaalde looptijd is verstreken. In afwijking van de vorige zin geldt voor een Consument een opzegtermijn van een maand.
ARTIKEL 10. | ONDERZOEK EN KLACHTEN
 1. Op het moment dat door of namens Modutec aan de Opdrachtgever wordt meegedeeld dat de Werkzaamheden zijn voltooid, dan wel redelijkerwijs kenbaar is dat de Werkzaamheden zijn voltooid, dient de Opdrachtgever direct te onderzoeken of het werk deugdelijk is uitgevoerd, althans of het werk vrij is van zichtbare of anderszins kenbare gebreken. Het bedoelde moment geldt als moment van oplevering van de Werkzaamheden.
 2. Klachten met betrekking tot ten tijde van de oplevering voor de Opdrachtgever redelijkerwijs zichtbare of anderszins kenbare gebreken, dienen terstond bij de oplevering te worden gemeld.
 3. Klachten met betrekking tot ten tijde van de oplevering redelijkerwijs niet-zichtbare of anderszins niet-kenbare gebreken, dienen binnen twee werkdagen na ontdekking van het gebrek, althans binnen een termijn van twee werkdagen nadat de Opdrachtgever redelijkerwijs van het gebrek op de hoogte had kunnen zijn, Schriftelijk bij Modutec te worden ingediend.
 4. Indien de Opdrachtgever niet tijdig klaagt dan wel klaagt ten aanzien van geleverde prestaties die door de Opdrachtgever eerder nadrukkelijk zijn goedgekeurd, vloeit er voor Modutec uit een dergelijke klacht van de Opdrachtgever geen enkele verplichting voort.
 5. Ook indien de Opdrachtgever tijdig klaagt, blijft de verplichting van de Opdrachtgever tot tijdige betaling aan Modutec bestaan, behoudens voor zover de wet daaraan ten behoeve van de Consument dwingend in de weg staat.
ARTIKEL 11. | OVERMACHT
 1. Modutec is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting uit de Overeenkomst indien en voor zolang hij daartoe gehinderd wordt door een omstandigheid die hem krachtens de wet, een rechtshandeling of in het maatschappelijk verkeer geldende opvattingen niet kan worden toegerekend. Onder overmacht wordt, naast hetgeen daaromtrent in de wetgeving en jurisprudentie wordt begrepen, verstaan, alle van buiten komende oorzaken waarop Modutec geen invloed heeft en die de (verdere) uitvoering van de Overeenkomst onmogelijk maken of ernstig bemoeilijken, waaronder mede begrepen extreme weersomstandigheden en tekortkomingen van de Opdrachtgever of derden.
 2. Indien en voor zover de overmachtsituatie de nakoming van de Overeenkomst blijvend onmogelijk maakt, zijn Partijen gerechtigd de Overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden.
 3. Indien Modutec bij het intreden van de overmachtsituatie reeds gedeeltelijk aan zijn verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan zijn verplichtingen kan voldoen, blijft de Opdrachtgever de prijs van het reeds uitgevoerde gedeelte, respectievelijk uitvoerbare gedeelte van de Overeenkomst verschuldigd, als ware er sprake van een zelfstandige Overeenkomst.
 4. Onverminderd het bepaalde in het vorige lid, komt schade als gevolg van overmacht nimmer voor vergoeding in aanmerking. 
ARTIKEL 12. | OPSCHORTING EN ONTBINDING
 1. Modutec is, indien de omstandigheden van het geval dat redelijkerwijs rechtvaardigen, bevoegd de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten of de Overeenkomst met directe ingang geheel of gedeeltelijk te ontbinden, indien en voor zover de Opdrachtgever zijn verplichtingen uit de Overeenkomst niet, niet tijdig of niet volledig nakomt, dan wel na het sluiten van de Overeenkomst Modutec ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de Opdrachtgever zijn verplichtingen niet zal nakomen. Indien de nakoming van de verplichtingen van de Opdrachtgever ten aanzien waarvan hij tekortschiet of dreigt te kort te schieten, niet blijvend onmogelijk is, ontstaat de bevoegdheid tot ontbinding pas nadat de Opdrachtgever Schriftelijk door Modutec in gebreke is gesteld, in welke ingebrekestelling een redelijke termijn is vermeld waarbinnen de Opdrachtgever zijn verplichtingen (alsnog) kan nakomen en de nakoming na verstrijken van de laatstbedoelde termijn nog steeds is uitgebleven. 
 2. Indien de Opdrachtgever in staat van faillissement verkeert, (voorlopige) surseance van betaling heeft aangevraagd, de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen op hem van toepassing is verklaard, enig beslag op zijn goederen is gelegd of in gevallen waarin de Opdrachtgever anderszins niet vrijelijk over zijn vermogen kan beschikken, is Modutec gerechtigd om de Overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden, tenzij de Opdrachtgever reeds genoegzame zekerheid voor de nakoming van zijn betalingsverplichtingen heeft gesteld.
 3. De Opdrachtgever maakt nimmer aanspraak op enige vorm van schadevergoeding in verband met het door Modutec uitgeoefende opschortings- of ontbindingsrecht.
 4. De Opdrachtgever is verplicht de schade die Modutec ten gevolge van de opschorting of ontbinding van de Overeenkomst lijdt, te vergoeden. 
 5. Indien Modutec de Overeenkomst ontbindt, zijn alle vorderingen op de Opdrachtgever terstond opeisbaar.
ARTIKEL 13. | PRIJZEN, KOSTEN EN BETALINGEN
 1. Het aanbod van Modutec of de Overeenkomst als zodanig, geeft een zo nauwkeurig mogelijke opgave van de prijsfactoren en eventueel bijkomende kosten, waaronder niet-limitatief bedoeld, begrepen kunnen zijn, een vaste aanneemsom, uurtarief en eventuele verblijfskosten. Zonder uitdrukkelijke vermelding in het aanbod of de Overeenkomst komen de kosten van eventuele bootovertochten en bijbehorende vaartijd aanvullend voor rekening van de Opdrachtgever. De vaartijd wordt in dat geval berekend aan de hand van het gebruikelijke door Modutec gehanteerde uurtarief.
 2. Modutec is gerechtigd prijsstijgingen van kostprijsbepalende factoren waarop hij redelijkerwijs geen invloed kon uitoefenen en die zich na totstandkoming van de Overeenkomst openbaren, aan de Opdrachtgever door te berekenen. In afwijking van de vorige zin, is de Consument gerechtigd de Overeenkomst te ontbinden indien de bedoelde doorberekening plaatsvindt binnen drie maanden na totstandkoming van de Overeenkomst en Modutec alsnog uitdrukkelijk weigert de Overeenkomst volgens de oorspronkelijk overeengekomen condities na te willen komen.
 3. Prijswijzigingen ten gevolge van wijzigingen in heffingen van overheidswege, zoals btw-tarieven, kunnen te allen tijde door Modutec aan de Opdrachtgever worden doorberekend.
 4. Behoudens voor zover ter zake reeds uitdrukkelijk en Schriftelijk anders is overeengekomen, is Modutec is gerechtigd gehele of gedeeltelijke vooruitbetaling of gefaseerde betaling te vorderen.
 5. Modutec is niet eerder gehouden (verder) uitvoering te geven aan Overeenkomsten voor zolang de Opdrachtgever in gebreke is met de voldoening van enige op hem rustende en reeds opeisbare betalingsverplichting jegens Modutec.
 6. Betalingen dienen te geschieden op de daartoe door Modutec voorgeschreven wijze, binnen de op de betreffende factuur vermelde termijn. Modutec hanteert een standaardbetalingstermijn van 30 dagen na factuurdatum, maar kan daarvan in individuele gevallen afwijken.
 7. Modutec is gerechtigd om de aan de Opdrachtgever toekomende facturen uitsluitend per e-mail aan hem beschikbaar te stellen.
 8. In geval van automatische incasso van betalingen, is de Opdrachtgever naar redelijkheid door Modutec vast te stellen administratiekosten verschuldigd indien een betaling wordt gestorneerd of om andere redenen niet automatisch kan worden geïncasseerd. In dat geval kan Modutec de openstaande betaling, inclusief de hier bedoelde administratiekosten, middels overboeking vorderen.
 9. De Opdrachtgever is steeds gehouden te betalen zonder enig beroep op opschorting of verrekening, behoudens voor zover de wet daaraan ten behoeve van de Consument dwingend in de weg staat.
 10. Indien de Opdrachtgever zijn onderneming liquideert of overdraagt aan een derde, in staat van faillissement verkeert, (voorlopige) surseance van betaling heeft aangevraagd, de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen op hem van toepassing is verklaard, enig beslag op zijn goederen is gelegd, alsook in gevallen waarin de Opdrachtgever anderszins niet vrijelijk over zijn vermogen kan beschikken, zijn de vorderingen op de Opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar.
 11. Indien tijdige betaling achterwege blijft, treedt het verzuim van de Opdrachtgever van rechtswege in. Vanaf de dag dat het verzuim van de Opdrachtgever intreedt, is de Opdrachtgever, over het openstaande bedrag, een rente van 2% per maand verschuldigd, waarbij een gedeelte van een maand als volledige maand wordt aangemerkt. In afwijking van de vorige zin, geldt in plaats van de daar bedoelde contractuele rente, de wettelijke rente, indien de Opdrachtgever handelt in hoedanigheid van Consument.
 12. Alle redelijke kosten, zoals gerechtelijke, buitengerechtelijke en executiekosten, gemaakt ter verkrijging van door de Opdrachtgever verschuldigde bedragen, komen voor rekening van de Opdrachtgever.
ARTIKEL 14. | AANSPRAKELIJKHEID EN VRIJWARING
 1. De Opdrachtgever draagt de schade veroorzaakt door onjuistheden in de door hem opgedragen Werkzaamheden, onjuistheden in de door Opdrachtgever verlangde werkwijzen en verstrekte gegevens, iedere andere tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen van de Opdrachtgever die uit de wet of de Overeenkomst voortvloeien, alsmede een andere omstandigheid die niet aan Modutec kan worden toegerekend.
 2. Modutec is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, waaronder mede begrepen geleden verlies, gederfde winst en schade als gevolg van bedrijfsstagnatie. Modutec is, onverminderd het bepaalde in het overige van deze algemene voorwaarden en met name het bepaalde in lid 4 van dit artikel, jegens de Opdrachtgever slechts aansprakelijk te houden voor directe schade die de Opdrachtgever lijdt als gevolg van een toerekenbare tekortkoming van Modutec in de nakoming van de Overeenkomst. Onder toerekenbare tekortkoming moet worden verstaan een tekortkoming die een goed en zorgvuldig handelend vakgenoot kan en behoort te vermijden, een en ander met inachtneming van normale oplettendheid en de voor de uitvoering van de Overeenkomst vereiste vakkennis en middelen. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan:
  • de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade die in de zin van deze algemene voorwaarden voor vergoeding in aanmerking komt;
  • de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van Modutec aan de Overeenkomst te laten beantwoorden, voor zoveel deze aan Modutec toegerekend kunnen worden;
  • redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de Opdrachtgever aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van de directe schade in de zin van deze algemene voorwaarden.
 3. Mocht Modutec ondanks het bepaalde in deze algemene voorwaarden aansprakelijk zijn voor enige schade, dan heeft Modutec te allen tijde het recht deze schade te herstellen. De Opdrachtgever dient Modutec hiertoe in de gelegenheid te stellen, bij gebreke waarvan elke aansprakelijkheid van Modutec ter zake vervalt.
 4. De aansprakelijkheid van Modutec is beperkt tot ten hoogste herstel van de Werkzaamheden waarop de aansprakelijkheid van Modutec betrekking heeft. Indien herstel niet mogelijk is, is de aansprakelijkheid van Modutec beperkt tot ten hoogste de factuurwaarde van de Overeenkomst, althans dat gedeelte van de Overeenkomst waarop de aansprakelijkheid van Modutec betrekking heeft, met dien verstande dat de aansprakelijkheid van Modutec nimmer meer zal belopen dan het bedrag dat in het desbetreffende geval, op grond van de door Modutec afgesloten bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering, daadwerkelijk wordt uitgekeerd, vermeerderd met het eventuele eigen risico van Modutec dat krachtens die verzekering toepassing vindt.
 5. De Opdrachtgever vrijwaart Modutec van eventuele aanspraken van derden die in verband met de uitvoering van de Overeenkomst schade lijden en waarvan de oorzaak aan (een) andere(n) dan aan Modutec toerekenbaar is. Indien Modutec uit dien hoofde door derden mocht worden aangesproken, dan is de Opdrachtgever gehouden Modutec zowel buiten als in rechte bij te staan en onverwijld al hetgeen te doen dat van hem in dat geval redelijkerwijs verwacht mag worden. Mocht de Opdrachtgever in gebreke blijven in het nemen van adequate maatregelen, dan is Modutec, zonder ingebrekestelling, gerechtigd zelf daartoe over te gaan. Alle kosten en schade aan de zijde van Modutec en derden daardoor ontstaan, komen integraal voor rekening en risico van de Opdrachtgever.
 6. In afwijking van de wettelijke verjaringstermijn bedraagt de verjaringstermijn van alle vorderingen en verweren jegens Modutec één jaar.
 7. De aansprakelijkheidsbeperkende clausules in deze algemene voorwaarden zijn mede bedongen ten behoeve van de directeur(en), bestuurder(s) en medewerkers van Modutec.
ARTIKEL 15. | PERSOONSGEGEVENS
 1. Modutec dient voor de levering van haar zaken en de uitoefening van haar werkzaamheden te beschikken over persoonsgegevens. Alle door Opdrachtgever verstrekte persoonsgegevens worden door Modutec uitsluitend verwerkt ten behoeve van het aangaan en uitvoeren van overeenkomsten. Eventuele beperkingen van Internet ten aanzien van bescherming van persoonsgegevens liggen buiten de invloedssfeer van Modutec en kunnen Modutec niet worden aangerekend.
ARTIKEL 16. | SLOTBEPALINGEN
 1. Op elke Overeenkomst en alle daaruit tussen Partijen voortvloeiende rechtsverhoudingen is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
 2. Partijen zullen niet eerder een beroep doen op de rechter dan nadat zij zich optimaal hebben ingespannen om het geschil in onderling overleg te beslechten. 
 3. Voor zover de wet daarvan onder de gegeven omstandigheden van he geval niet dwingend afwijkt, wordt uitsluitend de bevoegde rechter binnen het arrondissement van de vestigingsplaats van Modutec aangewezen om van eventuele gerechtelijke geschillen tussen Partijen kennis te nemen.
© 2024 Oscar Prent Assurantiën BV 
© 2024 Modutec
Design & Bouw door: